Gratis verzending vanaf 85 EUR
Taranartos, De originele medeleverancier.
ook voor bedrijven
Search
Close this search box.

Algemene Voorwaarden

Door te bestellen op Taranartos gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Taranartos. Deze voorwaarden gelden op alle bestellingen, zowel online als op evenementen. Zowel voor afgehaalde of verzonden bestellingen. Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

 1. Identificatie van de verkoper:
  Taranartos bv
  Ringlaan 11/10
  8680 Koekelare
  Tel: 0476722297
  BTW:BE 0778.272.471
 2. Bij bestelling worden de verkoopsvoorwaarden aanvaard ook wordt geacht dat de algemene voorwaarden zijn gelezen en goedgekeurd. Ter herinnering zal deze ook per Email worden verstuurd naar de klant. Een bestelling is pas definitief na betaling van de volledige aankoopsom.
 3. Na het plaatsen van een bestelling kan men ten alle tijden contact betalen ter kantoren of per storting op het bankrekening nummer van Taranartos. Dit uiterlijk binnen de 8 dagen na het ontvangen van de bevestigingsmail.
 4. Na het plaatsen van een bestelling, word de klant verwittigd hetzij per telefoon, hetzij per email wanneer de bestelling klaar is voor afhaling. De afhaling gebeurt binnen de 30 dagen na deze bevestigingsemail of -telefoon. Bij niet afhaling binnen de 30 dagen word er een forfaitair bedrag van 10% aangerekend bovenop de aankoopprijs, wegens dossierkosten. Bij niet afhaling van de goederen, binnen de 60 dagen na de bevestigingsemail of –telefoon, verliest de klant al zijn rechten op de bestelde goederen, alsook op de reeds betaalde bedragen. De klant zal eerst de openstaande bedragen moeten voldoen eer hij een eventuele nieuwe bestelling kan plaatsen.
 5. Bij verzending op vraag van de klant zijn de verzendkosten, de verantwoordelijkheden en risico’s van de goederen ten volle laste van de klant. Bij verzending kan eventuele schade aan de goederen, ontstaan door de verzending niet verhaalt worden op Taranartos of de uitbater, noch kan deze verantwoordelijk worden gesteld.
 6. Wanneer een verzending door overmacht van buitenaf wordt verhindert kan Taranartos of de uitbater, hiervoor verantwoordelijk worden geacht. Een eventuele schadevergoeding kan niet verhaalt worden op Taranartos, noch de uitbater.
 7. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden met de nodige bewijslast.
  Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de maand vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles, op straffe van verval.
 8. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.
 9. Taranartos verbindt zich ertoe, wanneer een product niet in stock is, deze binnen de 30 dagen te kunnen leveren, gelet dat er geen overmacht van derden is. Mocht hierdoor een levering in het gedrang komen en de klant kan dit bewijzen wordt de kostprijs integraal teruggestort aan de klant.
 10. Prijzen op de website zijn altijd inclusief BTW. Bijkomende kosten, zoals verzendingen zijn niet weergegeven op de website, daar deze afhankelijk zijn van de consument en van het totaal aantal goederen. Hiervoor wordt een bevestingsemail verstuurd met de verzendingen erbij gerekend. Ook in dit geval is dit BTW inclusief. Kosten zoals accijnzen en wegwerpverpakking zijn ook reeds in de prijs gerekend.
 11. Opvragen duplicaat factuur is 1ste maal gratis. Bij herhaaldelijk opvragen van dezelfde factuur, wordt een dossierskost aangerekend van €50 en per document €25
 12. Indien kortingen worden gegeven zijn deze enkel geldig op het artikel. Bijkomende kosten krijgen geen kortingen of komen niet in aanmerking voor een korting. Bijkomende kosten zijn als voorbeeld verzendingskosten.
 13. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument in de zin van artikel VI. 45 e.v. (verkoop op afstand) van het Wetboek Economisch Recht artikelen via de Webshop van taranartos:

De consument heeft het recht aan Taranartos mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of levering van het betreffende artikel.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Taranartos bv, Ringlaan 11/10, 8680 Koekelare, .taranartos.be, 0476722297) binnen de 14 dagen vanaf de afhaling of levering via een ondubbelzinnige verklaring (bv: schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kan als klant hiervoor gebruik maken van het modelformulier. Gedurende deze termijn dient de klant zorgvuldig om te gaan met de bestelling en de verpakking. De klant dient  de artikelen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de afhaling of levering op zijn kosten terug te bezorgen aan Taranartos ofwel persoonlijk ofwel via koerier.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde niet-geopende verpakking bevinden, samen met alle geleverde toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Na ontvangst van de terugname zal Taranartos binnen de 14 kalenderdagen de betaalde sommen voor de teruggenomen artikelen terugstorten.

Voormeld herroepingsrecht is niet van toepassing in de gevallen die expliciet bij wet zijn voorzien, met inbegrip van zonder hiertoe beperkt te zijn:

 • bij levering van goederen die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;
 • bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken (maw zodra een fles mede geopend is, kan het herroepingsrecht niet meer spelen);
 • bij levering van dranken die niet op voorraad zijn maar die specifiek voor de klant zijn besteld.

Taranartos behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om volgende artikelen niet terug te nemen dan wel hiervoor een verrekening te doen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 1. Deze voorwaarden worden aangevuld door de Algemene Voorwaarden van Taranartos. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden voor aankopen via de webshop van Taranartos. Tarnartos kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke bestelling na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.
 2. Taranartos is en blijft de rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, commentaren, illustraties, beelden en andere informatie. De klant verbindt zich ertoe hierop geen inbreuk te maken.
 3. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 4. Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen betreffende deze Voorwaarden, op alle artikelen uit het assortiment van Taranartos getoond op www.taranartos.be en op elke internetaankoop die de klant plaatst via de website www.taranartos.be , met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.
 5. B2B klanten die laattijdig zijn met de betaling van de factuur worden per sms een eerste keer verwittigd. Er wordt een kost aangerekend van 25€ voor de administratie. Wanneer deze niet worden voldaan gaan we over naar het inschakelen van derden.
 6. Elke betwisting van de factuur moet binnen de 7 dagen van de factuurdatum gebeuren per email EN per post! Wanneer deze voorwaarden niet worden voldaan, wordt de betwisting niet herkend.
 7. Gebruik van de naam Taranartos als partner, om financieel gewin te maken, door derden en zonder afspraak kan gefactureerd worden tot 900€ exclusief btw per week.
 8. De bijkomende kosten die hiervoor gemaakt zullen worden zullen integraal terug gehaald worden bij de klant. Ook gerechtelijke stappen die Taranartos moet ondernemen vallen onder de terug te vorderen kosten die wij bij de klant doorrekenen.

Bijlage: Modelformulier_voor_herroeping

Wachtlijst Wij informeren je als het product terug op voorraad is. Laat hieronder je email achter.

Krijg korting op je volgende bestelling

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten, onze mead & greet. De evenementen waar we staan. Onze nieuwsbrief abonnees zijn als eerste op de hoogte van kortingen en al onze activiteiten